เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี
 หัวหน้าสำนักปลัด
 

011

นางจิตรานันท์ ศรีวิรัตน์
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

011

นายสนธยา ยาสงคราม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

011

น.ส.ยุภา พลอามาตร
 นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ
 

011

น.ส.อัญชิสา อำพันทอง
 เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

011

นางพิมภาดา ชาวดร
 ครู

011

นางสาวสุธิศา จูมสวัสดิ์
 ครู

011

น.ส.กิตติยา จันทร์เสนา
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

011

น.ส.กิติยาภรณ์ เครือทอง  
 ผู้ดูแลเด็ก

011

นายวิทยา คำภา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

011

 นายมิตร สุทธิแพทย์  
พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์

011

 นายธีรวัฒน์ พิมพาแสง 
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

011

 น.ส.แพรวพรรณ ดวงจันทร์  
 คนงานทั่วไป

011

 ตำแหน่งว่าง  
 คนงานทั่วไป(รถบรรทุกขยะ)

011

 นายไพศาล สมมาตร  
 คนงานทั่วไป(คนสวน)

011

 นายสีนวล ขันธชัย  
 คนสวน

011

 น.ส.ณัชชาวีณ์ ทองวัน  
คนงานทั่วไป 

011

 นายสุรศักดิ์ ชัยสวัสดิ์  
 คนงานทั่วไป

011

 นายอลงค์กรณ์ คำภา  
 คนงานทั่วไป

011

 น.ส.ขิงคำ พร้อมศรี  
คนงานทัวไป(จ้างเหมาบริการ)

011

 น.ส.สุพรรณิกา นิยมวงค์ 
คนงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)

011

 นายจำนงค์ คันที  
 คนงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)

011

 นายณรงค์ชัย สระงาม  
 คนงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)

011

 นายบุญชัย อุ่นแก้ว  
คนงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)

011

 นายวีระ พาพินิจ 
คนงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem