เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ ทางเท้า และ

 ⇒ ก่อสร้างที่สาธารณะประโยชน์

 ⇒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 ⇒ การพัฒนาด้านระบบน้ำประปา

 ⇒ การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางการพัฒนา

 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ⇒ การการบำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 ⇒ การสร้างจิตสำนึก บำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

 ⇒ การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

 ⇒ การส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน

 ⇒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหารงาน

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ ของ อบต.

 การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาการบริหาร การบริการประชาชน ของ อบต.

 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem