เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ ทางเท้า และ

 ⇒ ก่อสร้างที่สาธารณะประโยชน์

 ⇒ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 ⇒ การพัฒนาด้านระบบน้ำประปา

 ⇒ การพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางการพัฒนา

 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ⇒ การการบำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 ⇒ การสร้างจิตสำนึก บำบัด ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

 ⇒ การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

 ⇒ การส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน

 ⇒ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและนันทนาการ

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหารงาน

     แนวทางการพัฒนา

 ⇒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ ของ อบต.

 การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาการบริหาร การบริการประชาชน ของ อบต.

 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 background040463 logo