เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
       1 นายบรรจง     ภู่มณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   081-1839224 
       2 นายเมธา   วันทา ผู้อำนวยการกองช่าง   089-0114532

                               เบอร์สายตรงติดต่อผู้บริหารและสมาชิกสภา

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับที่

                 ชื่อ- สกุล

              ตำแหน่ง

   เบอร์โทรศัพท์

    1 นายเฉลียว ชมภูแดง นายก อบต.ศรีสำราญ   089-6236490
    2 นายพรหมมา ดงเทียมศรี รองนายก อบต.ศรีสำราญ   093-5538064
    3 นายบรรทิกร ฤทธิ์อ้วน รองนายก อบต.ศรีสำราญ   090-8427779
    4 นางจำนงจิต อวนอ่อน เลขานายก อบต.ศรีสำราญ   084-5496647
    5 นางพัชรี แก้วตัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2   080-0976720
    6 นายประวิทย์ นาสมพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2   088-5346468
    7 นางอรัญญา ใจยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4   082-8545242
    8 นายประยูร ไชยตะมาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4   091-4202977
    9 นายสมบูรณ์ แก้วบุตรดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5   080-7609974
   10 นางวาสนา อุศยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5   084-5496101
   11 นายรัตนพงษ์ บุญมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6   093-3979371
   12 นายหริ หอมพรมมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6   093-3674240
   13 นายณรงค์ ภูมิดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8   080-1979228
   14 นายอนันต์ โชดสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8   087-8183150
   15 น.ส.อนงค์นาฏ  ถินถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   086-5395345
   16 นายสมหมาย ภูตาเพิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   088-7491883
   17 นายณรงค์ โสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10   083-3543343
   18 นางมยุรี ศรีบุรินทร์ (รอง ปธ.) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10   085-7406954
   19 นายจำรัส อำพันทอง (ปธ.สภา) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11   086-2313138
   20 นายบัวลี โสมทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11   089-5705772
   21 นายรังสฤษดิ์ ใจธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12   086-0368415
   22 นายสุนทร บุญเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 084-7431410

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem