เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

“เมืองน่าอยู่  ชุมชนปลอดยาเสพติด 

เศรษฐกิจพอเพียง  มีชื่อเสียงด้านการพัฒนา 

สืบสานภูมิปัญาท้องถิ่น“

                         พันธกิจ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา

2.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย

3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

4.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem