เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

“เมืองน่าอยู่  ชุมชนปลอดยาเสพติด 

เศรษฐกิจพอเพียง  มีชื่อเสียงด้านการพัฒนา 

สืบสานภูมิปัญาท้องถิ่น“

                         พันธกิจ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา

2.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย

3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

4.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

 background040463 logo