เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

    1. สภาพทั่วไป

 ⇒ ที่ตั้ง

     ถนนนางัว – บ้านก้อง  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจาก    

 ที่ว่าการอำเภอน้ำโสมระยะทาง  2  กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสำคัญเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล

 ⇒ พื้นที่

     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  27  ตร.กม. หรือ

 ประมาณ 16,663 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

                   พื้นที่นา           2,271  ไร่

                   พื้นที่ไร่            8,756  ไร่      

                   พื้นที่ไม้ผล           249  ไร่

                   พื้นที่ไม้ยืนต้น        211  ไร่

                   พื้นที่ยางพารา     2,004  ไร่

                   พื้นที่อื่นๆ           3,172  ไร่  (พื้นที่บ้านเรือน ถนน คลอง บึง และพื้นที่สาธารณะ)

 ภูมิประเทศ

      สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ต.โสมเยี่ยม  อ.น้ำโสม

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ต.นางัว อ.น้ำโสม

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม

 จำนวนหมู่บ้าน

    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้

    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่

    หมู่ที่  2   บ้านนาจาน          ผู้ใหญ่บ้าน นายทองใหม่ ไชยสวัสดิ์

    หมู่ที่  5   บ้านโนนนาโพธิ์     ผู้ใหญ่บ้าน นายสุทิน วงจิตร

    หมู่ที่  8   บ้านน้ำทรงน้อย     ผู้ใหญ่บ้าน นายสุพิมพ์ หล่อนจำปา

    หมู่ที่  9   บ้านโนนนาโพธิ์     ผู้ใหญ่บ้าน นายชูเกียรติ ศิริมา

    หมู่ที่  11  บ้านโสมเจริญ      ผู้ใหญ่บ้าน นายภาคภูมิ กองพิลา

    หมู่ที่  12  บ้านโนนนาโพธิ์    ผู้ใหญ่บ้าน นายดำรงค์ อวนอ่อน

    จำนวนหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่บางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

    หมู่ที่  4  บ้านโสมใหม่         ผู้ใหญ่บ้าน นายกฤษฎา  

    หมู่ที่  6  บ้านน้ำทรง           กำนัน นายสวรรค์ จันดาวงศ์

    หมู่ที่  10 บ้านทรัพย์เจริญ     ผู้ใหญ่บ้าน นายสนั่น ใจยุทธ

 ประชากร

    มีประชากรทั้งสิ้น          4,057 คน

    แยกเป็นชาย               2,060 คน

    แยกเป็นหญิง              1,997 คน 

    มีความหนาแน่นเฉลี่ย     150  คน/ตารางกิโลเมตร

  ลำดับที่      ชื่อหมู่บ้าน      หมู่บ้าน       ครัวเรือน    ชาย   หญิง   รวม
     0 ทะเบียนบ้านกลาง        2   269   310   579
     1 บ้านนาจาน         2      289   416   413   829
     2 บ้านโสมใหม่         4      24   37   31   68
     3 บ้านโนนนาโพธิ์         5      168   255   273   528
     4 บ้านน้ำทรง         6      1   8   4   12
     5 บ้านน้ำทรงน้อย         8      131   208   167   375
     6 บ้านโนนนาโพธิ์         9      105   204   221   425
     7 บ้านทรัยพ์เจริญ       10      18   19   16   35
     8 บ้านโสมเจริญ       11      210   312   291   603
     9 บ้านโนนนาโพธิ์       12      210   332   271   603

      หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอน้ำโสม ณ เดือนกันยายน 2561

    2. สภาพทางเศรษฐกิจ

    อาชีพ

    ประชากรของตำบลศรีสำราญ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น

 ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วเหลือง ลำไย มะขามหวาน และเลี้ยงสัตว์

 สภาพทางสังคม

     การศึกษา

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  2  แห่งคือโรงเรียน     บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  และโรงเรียนบ้านน้ำทรง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2  แห่ง คือ ที่บ้านโนนนา     โพธิ์ หมู่ที่ 9  และบ้านโนนนาโพธิ์ หมู่ที่ 12

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา     

     มีวัดและสำนักสงฆ์  จำนวน 5 แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ

 ⇒ การสาธารสุข

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีพื้นที่ติดต่อโรงพยาบาลอำเภอน้ำโสม จึงสามารถเดินทางได้ใน   ระยะเวลาอันสั้นและมีอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 99.5

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           

                   - สถานีตำรวจ           -         แห่ง

                   - สถานีดับเพลิง         -         แห่ง

     4. การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม

     การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต และระหว่างตำบลส่วนใหญ่จะ   เป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนการคมนาคมค่อนข้างลำบาก

 การโทรคมนาคม

     พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ แต่อยู่ใกล้   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอน้ำโสม

 การไฟฟ้า

    ทั้ง 9 หมู่บ้านของตำบลศรีสำราญ มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

    มีลำน้ำ ลำห้วย 2 สาย คือ ห้วยน้ำทรง และห้วยเชียงเครือ  และแหล่งน้ำอื่นๆอีก 10 แห่ง

    5. ข้อมูลอื่น ๆ

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่สำคัญในตำบลศรีสำราญ คือ มีป่าไม้ตามธรรมชาติซึงเป็นป่า

 สงวนแห่งชาติเป็นเทือกเขายาวประมาณ 20,000 ไร่ และมีแหล่งน้ำ มีการสร้างบ่อบาดาล บ่อโยก และ   บ่อน้ำแต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงต้องก่อสร้างให้เพียงพอในอนาคต

     6. ศักยภาพภายในตำบล

     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)

     1. จำนวนบุคลากร จำนวน  30  คน

 - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล              23     คน

 - ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                        4       คน

 - ตำแหน่งในส่วนโยธา                                           3       คน

     2. ระดับการศึกษาของบุคลากร                           

 - ประถมศึกษา                                                    -        คน

 - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                                     7       คน

 - ปริญญาตรี                                                     20       คน

 - ปริญญาโท                                                      3       คน

     3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ        

 ประจำปีงบประมาณ 2557  จำนวน  18,660,057.40  บาท แยกเป็น

 - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง              537,499.10     บาท

 - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                 12,958,525.30     บาท

 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   516,033.00        บาท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

background srisamranlocal 270765

ที่อยู่ 323 หมู่ 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210

เบอร์ติดต่อ โทร.042-287318 โทรสาร.042-287507 เบอร์ติดต่อกู้ภัย โทร.061-1713693

Email : saraban-srisamranlocal@lgo.mail.go.th
Email : saraban@srisamranlocal.go.th

Copyright © 2019. www.srisamranlocal.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gmail.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem