เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ประวัติการจัดตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 ⇒ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 323 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำโสมระยะทาง 2 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสำคัญเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล บริเวณลองติจูด 20 องศา 7 ลิปดา 35.21 พิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 48 ลิปดา 31.98 พิลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 580309 เหนือ 718147 ใต้,901288 ตะวันออก และ 538280 ตะวันออก

2

1

3

5

6

30000

 background040463 logo