เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

        เบอร์สายตรงติดต่อผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 ลำดับที่

            ชื่อ- สกุล

                   ตำแหน่ง

   เบอร์โทรศัพท์

    1 นายทองใหม่ ไชยสวัสดิ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านนาจาน   087-2210131
    2 นายเรืองชัย มณฑาทิพย์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโสมใหม่   085-7599699
    3 นายสุทิน วงษ์จิต   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนนาโพธิ์   084-3752926
    4 นายสวรรค์ จันดาวงษ์   กำนัน   080-1858962
     5 นางจิราพร   พรหมโนภาส   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโสมสุข   093-1137999
    6 นายสุพิมพ์ หล่อนจำปา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านน้ำทรงน้อย   085-7550621
    7 นายชูเกียรติ ศิริมา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโนนนาโพธิ์   086-8615026
    8 นายคำปุ่น บุตรวงษ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านทรัพย์เจริญ   083-3599845
    9 นายภาคภูมิ กองพิลา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านโสมเจริญ   084-8925063
   10 นายดำรง อวนอ่อน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านโนนนาโพธิ์   089-9432619
   11 น.ส.สภาวรรณ สุวรรณเพรช   แพทย์ประจำตำบลศรีสำราญ  
 background040463 logo