เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
       1 นายบรรจง     ภู่มณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   081-1839224 
       2 นายเมธา   วันทา ผู้อำนวยการกองช่าง   089-0114532

                                  เบอร์สายตรงติดต่อสมาชิกสภา

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับที่

                 ชื่อ- สกุล

              ตำแหน่ง

   เบอร์โทรศัพท์

    1 นายเฉลียว ชมภูแดง นายก อบต.ศรีสำราญ   089-6236490
    2 นายพรหมมา ดงเทียมศรี รองนายก อบต.ศรีสำราญ   093-5538064
    3 นายบรรทิกร ฤทธิ์อ้วน รองนายก อบต.ศรีสำราญ   090-8427779
    4 นางจำนงจิต อวนอ่อน เลขานายก อบต.ศรีสำราญ   084-5496647
    5 นางพัชรี แก้วตัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2   080-0976720
    6 นายประวิทย์ นาสมพงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2   088-5346468
    7 นางอรัญญา ใจยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4   082-8545242
    8 นายประยูร ไชยตะมาตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4   091-4202977
    9 นายสมบูรณ์ แก้วบุตรดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5   080-7609974
   10 นางวาสนา อุศยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5   084-5496101
   11 นายรัตนพงษ์ บุญมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6   093-3979371
   12 นายหริ หอมพรมมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6   093-3674240
   13 นายณรงค์ ภูมิดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8   080-1979228
   14 นายอนันต์ โชดสาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8   087-8183150
   15 น.ส.อนงค์นาฏ  ถินถาวร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   086-5395345
   16 นายสมหมาย ภูตาเพิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9   088-7491883
   17 นายณรงค์ โสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10   083-3543343
   18 นางมยุรี ศรีบุรินทร์ (รอง ปธ.) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10   085-7406954
   19 นายจำรัส อำพันทอง (ปธ.สภา) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11   086-2313138
   20 นายบัวลี โสมทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11   089-5705772
   21 นายรังสฤษดิ์ ใจธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12   086-0368415
   22 นายสุนทร บุญเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 084-7431410

        เบอร์สายตรงติดต่อผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 ลำดับที่

            ชื่อ- สกุล

                   ตำแหน่ง

   เบอร์โทรศัพท์

    1 นายทองใหม่ ไชยสวัสดิ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านนาจาน   087-2210131
    2 นายเรืองชัย มณฑาทิพย์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโสมใหม่   085-7599699
    3 นายสุทิน วงษ์จิต   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนนาโพธิ์   084-3752926
    4 นายสวรรค์ จันดาวงษ์   กำนัน   080-1858962
     5 นางจิราพร   พรหมโนภาส   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโสมสุข   093-1137999
    6 นายสุพิมพ์ หล่อนจำปา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านน้ำทรงน้อย   085-7550621
    7 นายชูเกียรติ ศิริมา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านโนนนาโพธิ์   086-8615026
    8 นายคำปุ่น บุตรวงษ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านทรัพย์เจริญ   083-3599845
    9 นายภาคภูมิ กองพิลา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านโสมเจริญ   084-8925063
   10 นายดำรง อวนอ่อน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านโนนนาโพธิ์   089-9432619
   11 น.ส.สภาวรรณ สุวรรณเพรช   แพทย์ประจำตำบลศรีสำราญ  
 background040463 logo